الکساندریت

سنگ الکساندریت سنگی بسیار زیبا و کمیاب می باشد. انواع صنعتی آن به نام زولتنایت شناخته می شود. الکساندریت سنگ ماه تولد خرداد نیز می باشد.

سبد خرید شما

مشاهده صورت حساب
متن پیام خطا
متن پیام موفقیت